Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Vragen en opmerkingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Fraaii (webwinkel)
Baltinksweg 4
7443 PK Nijverdal
Tel: +31 6 547 034 89
KvK-nummer: 08224932
Btw-identificatienummer: NL138877762

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fraaii | Fabric & Handmade en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Fraaii | Fabric & Handmade en de consument.
2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien het aanbod op Fraaii | Fabric & Handmade een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen op de website, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fraaii | Fabric & Handmade niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Ondanks dat het aanbod goed gecontroleerd wordt door Fraaii | Fabric & Handmade kan het voorkomen dat een artikel is uitverkocht of gelijktijdig door een andere consument is besteld. In dat geval zal Fraaii | Fabric & Handmade u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5. De ondernemer kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Fraaii | Fabric & Handmade is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod van de webwinkel heeft aanvaard, bevestigt Fraaii | Fabric & Handmade onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fraaii | Fabric & Handmade is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fraaii | Fabric & Handmade passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De betaling van de consument komt tot stand via het erkende en beveiligde betalingssysteem van iDEAL via Mollie.
4. Fraaii | Fabric & Handmade kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fraaii | Fabric & Handmade op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Het recht van herroeping geldt voor elke overeenkomst die op afstand is gesloten
tussen Fraaii | Fabric & Handmade en consument en is niet van toepassing op
overeenkomsten gesloten in een verkoopruimte.
2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Fraaii | Fabric & Handmade bekend gemaakte vertegenwoordiger.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in die mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de maat van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan Fraaii | Fabric & Handmade.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
6. In geval van herroeping komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
7. Na herroeping dient de consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren naar Fraaii | Fabric & Handmade.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
Het recht op herroeping is uitgesloten voor de volgende producten:
1. die door Fraaii | Fabric & Handmade tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. voor producten die voor de consument zijn geknipt zoals alle stoffen in de webwinkel
van Fraaii | Fabric & Handmade;
4. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop Fraaii | Fabric & Handmade geen invloed heeft en die zich
binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
6. Tijdschriften, magazines en/of papieren patronen.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als Fraaii | Fabric & Handmade de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Fraaii | Fabric & Handmade vergoedt alle betalingen van de consument uitsluitend als is voldaan aan de punten in Artikel 7. Exclusief verzendkosten door Fraaii | Fabric & Handmade in rekening gebracht.
3. Fraaii | Fabric & Handmade gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Fraaii | Fabric & Handmade dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 - De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
2. Fraaii | Fabric & Handmade behoudt zich het recht prijzen tussentijds te wijzigen.
3. Zolang de overeenkomst niet definitief tot stand is gekomen, is Fraaii | Fabric & Handmade bevoegd de vermelde prijzen alsmede de voorwaarden te wijzigen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument een definitieve bestelling plaatst bij de webwinkel.
4. Wanneer er prijsverhogingen na het plaatsen van de bestelling plaats vinden dan zullen deze NIET worden doorberekend. Wanneer er een prijsdaling plaats vind dan profiteert de consument WEL, tenzij de bestelling reeds verzonden is.
5. De consument gaat op het moment van het bevestigen van de bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. Fraaii | Fabric & Handmade is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit
het gebruik van de door de webshop geleverde producten.
2. Fraaii | Fabric & Handmade kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de
eventuele gevolgen van een vertraagde levering en/of typefouten of onjuistheden in
een door de consument ingevulde tekst.
3. De aansprakelijkheid van Fraaii | Fabric & Handmade beperkt zich altijd tot het
bedrag van de verzonden factuur van de betreffende bestelling minus de
verzendkosten.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Fraaii | Fabric & Handmade zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Fraaii | Fabric & Handmade kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 1-3 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1-3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Fraaii | Fabric & Handmade het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Fraaii | Fabric & Handmade beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fraaii | Fabric & Handmade.
3. Bij Fraaii | Fabric & Handmade ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fraaii | Fabric & Handmade binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Fraaii | Fabric & Handmade in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Fraaii | Fabric & Handmade en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Vragen en opmerkingen
Fraaii | Fabric & Handmade streeft naar tevreden consumenten en zal haar uiterste best doen om eventuele klachten naar alle redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht de consument toch vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan kan de consument dit laten weten via de mail info@fraaii.nl.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2023 Fraaii | Fabric & Handmade | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel